LifeComp_logo22_-horisontellU-Albumin/Kreatinin kvot – Ett mått av äggvita i urin

Mängden albumin (äggvita) i dygnsurin anses vara det bästa måttet på utsöndringen av albumin i urinen. U-Albumin-Kreatinin index/kvot används som screening-analys för bedömning av njurpåverkan samt vid behandlingskontroll av diabetes, högt blodtryck och åderförkalkning. Av praktiska skäl mäts ofta endast albuminkoncentrationen i ett stickprov, men resultatet påverkas då av patientens urinproduktion.

Albuminhalten i urin bör därför inte mätas som en masskoncentration utan som en kvot mellan urinhalterna av albumin och kreatinin. Genom att relatera U-Albumin till U-Kreatinin (U-Albumin/Kreatinin) i ett stickprov minskas urinproduktionens betydelse.

Ökad albuminutsöndring i urinen är ett känsligt mått på glomerulus-skada och används därför för diagnostik och uppföljning av diabetes, urinvägsinfektion, inflammation, skelettmuskelsönderfall och njursjukdomar.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA